کاربردی از فتوگرامتری صنعتی

در این ویدئو یکی دیگر از کاربردهای فتوگرامتری برد کوتاه در زمینه صنعت به نمایش در آمده است. یکی از کاربردهای فتوگرامتری صنعتی [...]

مدلسازی سه بعدی یک کاربندی

در این مطلب قصد دارم در رابطه با یکی از کاربردهای بسیار پراهمیت فتوگرامتری برد کوتاه صحبت کنم. از کاربردهای تکنیک فتوگرامتری برد [...]