کاربردی از فتوگرامتری صنعتی

در این ویدئو یکی دیگر از کاربردهای فتوگرامتری برد کوتاه در زمینه صنعت به نمایش در آمده است. یکی از کاربردهای فتوگرامتری صنعتی